Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Grad Mostar

Grad Mostar

Grad Mostar
Entitet: Federacija BIH
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Adresa: Kralja Tvrtka bb
Ukratko o lokalnoj zajednici s osvrtom na mlade: U cilju unapređenja položaja mladih u Gradu Mostaru ulažemo velike napore za osiguravanje njihovih potreba i položaju u društvu:
• Prije donošenja Zakona o mladima u Federacije BiH, tačnije od novembra 2005. godine Grad Mostar ima uposlenicu koje direktno rade na pitanjima saradnje sa mladima i NVO. Istoj je omogućeno profesionalno i stručno usavršavanje za rad s mladima, pohađanje obuke za službenike za mlade u organizaciji GTZ-a- Njemačkog društva za tehničku saradnju iz Sarajeva, te obuku za stručne saradnike/ce za rad s mladima u organizaciji Instituta za razvoj mladih KULT, koja je certificirana od strane Federalnog ministarstva za kulturu i sport, te obuke o izradi politike za mlade, liderstvu, saradnje sa medima, upravljanju projektnim ciklusom….
• Grad Mostar vodi evidenciju svih udruženja i neformalnih grupa mladih i podatke o istim smo objavili u dvije brošure-adresara aktivnih nevladinih organizacija koje djeluju na području Grada Mostara, 2006. i 2013.godine.
• Koordiniranjem rada i savjetovanjem mladih direktno smo bili uključeni u formiranje Vijeća mladih Grada Mostara 2006. godine i njegovu preregistraciju u skladu sa Zakonom o mladima u Federaciji Bosne i Hercegovine 2010. i 2013. godine čiji rad i danas aktivno pratimo.
• U novembru 2013. godine pružili smo podršku pri osnivanju i registraciji Vijeća učenika
srednjih škola Grada Mostara koja je egzistiralo kao veoma aktivna neformalne grupa mladih. Rad VUS-a i sada pratimo i pružamo potpunu podršku i saradnju.
• Vijeću mladih Grada Mostara je Grad Mostar, osigurao adekvatan prostor za rad, na
adresi Fra Ambre Miletića br. 30 u Mostaru, koji se sastoji od sale za sastanke, dvije
kancelarije, čajne kuhinje i sanitarno higijenskih prostorija.
• U Budžetu Grada Mostara, u skladu sa Zakonom o mladima u Federacije BiH, osigurana je budžetska stavka “Izdaci za mlade“, koja se sastoji od stavki:
1. Finansiranje rada Vijeća mladih Grada Mostara.
2. Stipendija studentima.
3. Grantovi za projekte NVO.
4. Grantove za mlade.
• U saradnji sa Društvom psihologa Federacije Bosne i Hercegovine radili smo na izradi Strategije za mlade Grada Mostara za period 2012-2015. U tom cilju je provedeno anketiranje mladih Grada Mostara od strane Udruženja volontera Grada Mostara i Vijeća učenika srednjih škola s područja Grada Mostara, a analizu anketnih upitnika uradilo je Društvo psihologa Federacije Bosne i Hercegovine. Radne grupe za izradu Strategije za mlade imenovane od strane Gradonačelnika Grada Mostara su bile sastavljene od eminentnih stručnjaka, uglednih akademika, vijećnika Gradskog vijeća Grada, službenika Grada, predstavnika udruženja građana i mladih. Pripremljen je Nacrt Strategije za mlade Grada Mostara, međutim kako u Gradu Mostaru u 2012. godini nisu provedeni lokalni izbori, Grad nema Gradskog vijeće koje bi moglo utvrditi Nacrt Strategije za mlade i proslijediti ga na Javnu raspravu, a potom i usvojiti istu.

Na samom kraju možemo ustvrditi da imamo veoma dobru saradnju sa mladima i aktivnim NVO organizacije u našem gradu, čiji položaj u narednom periodu ćemo nastojati poboljšati.

Ukratko o lokalnoj upravi: Gradska uprava Mostara

U Gradskom službenom glasniku broj 14/2004 objavljena je Odluka o organizaciji Gradske uprave Grada Mostara, kojoj se utvrđuju temelji unutarnje organizacije, djelokrug i način rada jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Mostara sukladno Statutu.

U ostvarivanju svojih zadataka Gradska uprava:

1. obavlja poslove lokalne samouprave utvrđene Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom

2. provodi utvrđenu gradsku politiku i izvršava zakone, Statut, odluke i druge gradske propise,

3. predlaže mjere i daje preporuke gradonačelniku

4. ostvaruje suradnju i daje na uvid podatke i informacije tijelima Gradskog vijeća

5. vodi upravni postupak u stvarima iz svoje nadležnosti, obavlja upravni nadzor nad obavljanjem prenesenih poslova kao i nad obavljanjem povjerenih javnih ovlaštenja privrednim društvima, ustanovama i drugim pravnim subjektima.

6. priprema nacrte i prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće i gradonačelnik

7. priprema izvještaje i analize iz svog djelokruga rada, odgovara na predstavke i pritužbe građana i pravnih subjekata.

8. pruža stručnu i drugu pomoć građanima u okviru prava i dužnosti Grada,

9. izvršava poslove državne uprave kada su ti poslovi preneseni u nadležnost Grada,

10. osigurava javnost i transparentnost rada, sukladno zakonu,

11. osigurava dostupnost građanima i pravnim subjektima informacijama koje ima pod kontrolom sukladno zakonu,

12. osigurava suradnju sa ombudsmanima i drugim državnim organima i institucijama Grada, Županije, Federacije BiH i Bosne i Hercegovine.

13. obavljaju druge upravne i stručne poslove određene Zakonom i Statutom Grada i drugim propisima

Za obavljanje posebnih poslova i zadataka koji zahtijevaju stručnost i posebnu organizaciju i opremljenost Gradsko vijeće može utemeljiti gradske upravne organizacije, agencije ili samostalne službe. Služba unutarnjeg nadzora je nezavisna služba kojom rukovodi šef službe unutarnjeg nadzora.

Služba unutarnjeg nadzora osniva se sukladno Statutu grada, a njena unutarnja organizacija uređuje se Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji gradske uprave.

Organizacijska struktura gradske uprave sastoji se od organizacijskih jedinica koje utvrđuje gradonačelnik sukladno Statutu.

Organizacijske jedinice gradske uprave uspostavljaju se kao temeljne i unutarnje organizacijske jedinice gradske uprave.

Temeljne organizacijske jedinice gradske uprave su: gradski odjeli i tajništvo gradonačelnika.

Unutarnje organizacijske jedinice su: gradske službe.

U Gradskoj upravi je organizirano pet odjela, čiji su nazivi, kompetencije, forme i način koordinacije rada službi uređeni Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji.

Gradski odjeli se organiziraju radi koordiniranja i nadzora rada službi gradske uprave.

U slučaju potrebe u službama se mogu obrazovati uže organizacijske jedinice: biroi, uredi, grupe i referati.

U odjelima gradske uprave obavljaju se sljedeće temeljne grupe poslova:

Poslovi opće uprave i mjesne uprave i samouprave; organizacijski poslovi i kadrovski poslovi; upravni i normativno pravni poslovi; poslovi proračuna, financija i upravljanja nekretninama; kultura, predškolsko obrazovanje, obrazovanje, mladi i šport; poslovi socijalne zaštite, stanovanja i zdravstva; prostorno planiranje (urbanizam), građenje, visokogradnja, komunalna infrastruktura niskogradnja i katastar; poduzetništvo, obrt, promet i turizam; komunalni poslovi i zaštita okoline i javni red i sigurnost.Odjeli Gradske uprave imaju slijedeće nazive:1.Odjel za organizaciju, pravne poslove, opću upravu, civilnu zaštitu i vatrogastvo,

2.Odjel za financije i nekretnine,

3.Odjel društvenih djelatnosti,

4.Odjel za urbanizam i građenje,

5.Odjel za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske posloveZa obavljanje upravnih i drugih poslova obrazuju se službe kao unutarnje organizacijske jedinice. Službe se grupiraju u pripadajuće odjele prema srodnosti i međusobnoj povezanosti poslova i zadataka koji su im povjereni. Broj i opis zadataka povjerenih gradskim službama utvrđuje gradonačelnik Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji.

U Gradskoj upravi Grada Mostara ima 17 službi unutar odjela, kako slijedi:

1. Služba za opću upravu i gradska područja,

2. Služba za organizaciju i personal,

3. Pravna služba,

4. Služba za proračun i financije,

5. Služba za nekretnine,

6. Služba za kulturu,

7. Služba za odgoj, obrazovanje, mlade i sport,

8. Služba za socijalne i stambene poslove, zdravstvo, raseljene osobe i izbjeglice,

9. Služba za zaštitu prava branitelja i njihovih obitelji,

10. Služba za urbanističko planiranje,

11. Služba za građevinske propise,

12. Služba za građenje i obnovu,

13. Služba za građenje infrastrukturnih objekata,

14. Služba za katastar,

15. Služba za gospodarstvo,

16. Služba za komunalne poslove i okoliš,

17. Služba za inspekcijske poslove.

Služba unutarnjeg nadzora je posebna neovisna služba unutar Gradske uprave koja obavlja poslove nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračunskih korisnika, te nad zakonitošću i svrsishodnošću uporabe proračunskih sredstava, a u cilju pravilne, ekonomične, namjenske i efikasne uporabe resursa.

Stručna služba Gradskog vijeća je posebna, samostalna i neovisna služba koja za potrebe Gradskog vijeća, njegovih radnih tijela, Klubova vijećnika i Klubova naroda obavlja stručne, administrativno-tehničke i druge poslove.

Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Sabina Memić
Telefon: 061 814 856
Email: sabina.memic@mostar.ba
Termin konsultacija: 08:00-16:00
Internetska stranica općine/grada: www.mostar.ba
Spisak omladinskih udruženja na prostoru općine: OMLADINSKE ORGANIZACIJE

1. VIJEĆE MLADIH GRADA MOSTARA, VMGM
tajma.tiro@hotmail.com, ivo.carapina@gmail.com

Adresa: fra Ambre Miletića br. 30
Tel., fax, mail, web: 312-332, 061/467-534, vijece.mladih.mo@gmail.com; www.vmgm.org
Predsjednik: Ivo Čarapina063 964 603


Vijeće mladih je nepolitička, nevladina i neprofitna organizacija koja se zalaže protiv rasnih, nacionalnih, vjerskih, političkih, spolnih i drugih oblika diskriminacije, te kršenja slobode i prava čovjeka i građanina.
Svojim djelovanjem želi pomoći mladim ljudima pri rješavanju njihovih problema: obrazovanju, informiranju, organiziranjem kulturnih, sportskih i zabavnih događaja i uključivanjem u javni život.

2. UDRUŽENJE GRAĐANA ODRED IZVIĐAČA „NERETVA“ MOSTAR

Adresa: Kresina br. 2 ili Maršala Tita 229
Tel., fax, mail, web: 061/204-670; selmacolic@hotmail.com
Predsjednik: Senad Čolić

Udruženje se bavi radom s mladima do 18. godine života, njihovo uključivanje u akcije, izlete, logorovanja, kampiranja, zimovanja, te organiziranje takmičenja u orijentaciji i sl.

3. UDRUGA ODRED IZVIĐAČA „RADOBOLJA“ MOSTAR

Adresa: fra Didaka Buntića bb
Tel., fax, mail, web: fax:
Predsjednik: Zoran Kulušić

Djelatnosti udruge su: približiti članstvu skautska načela i pridonijeti razvoju djece i mladih kako bi do izražaja došli svi njihovi fizički, umni i duhovni potencijali te tako postali odgovorni i korisni građani i članovi lokalne, državne i međunarodne zajednice.

4. UNIJA STUDENATA UNIVERZITETA“DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU,
UNMO

Adresa: Univerzitetsko-sportsko-rekreacioni centar Midhat Hijdur Hujka, Sjeverni logor bb
Tel/fax, mail, web:571-647, 570-032, unija@unijamo.ba, www.unija.unmo.ba,
Predsjednik: Haris Šabanović, 571-647, 061/385-647, haris_sabanovic@yahoo.com

Unija okuplja studente sa svih fakulteta, akademija i studija sa Univerziteta.

5. UDRUŽENJE STUDENATA EKONOMSKIH I ORGANIZACIJSKIH ZNANOSTI, AIESEC LC MOSTAR

Adresa: Matice hrvatske bb
Tel., fax, mail, web: aiesecmostar@yahoo.com
Predsjednik: Marko Džidić, marko.dzidic@aiesic.net, 063/805-375

AIESEC LC Mostar je nezavisna studentska, neprofitna i nepolitička udruga, edukativnog karaktera. Glavne djelatnosti su: međunarodna razmjena studenata, organiziranje edukativnih skupova i gospodarskih foruma, seminara i konferencija; zbližavanje mladih različitih kultura i nacija…

6. UDRUŽENJE OMLADINE DRAČEVICE

Adresa: Dračevice bb
Tel., fax, mail, web: udruzenjeomladine.dracevice@hotmail.com
Predsjednik: Denis Džiho, 061/483-534

Udruženje provodi programe sportske rekreacije, okupljanju djece, mladih i odraslih u cilju razvoja sporta i sportske kulture; organizira i sudjeluje u sportskim takmičenjima; potiče na izgradnju i očuvanje životne sredine…

7. UDRUGA EUROPSKO UDRUŽENJE STUDENATA PRAVA MOSTAR – „ELSA“

Adresa: fra Ambre Miletića 30
Tel., fax, mail, web: 312-332, facebook: ELSA Mostar
Predsjednik: Ana-Maria Paponja, 063/449-327, anamarija_paponja@yahoo.com

ELSA se sastoji od studenata i redovnih diplomanata prava širem Europe koji su zainteresirani za akademski i osobni razvoj kao dodatak svojim studijama na sveučilištima. ELSA Mostar je punopravni član ELSA BiH, te samim tim i ELSA Internatonal.

8. UDRUGA HRVATSKI STUDENTSKI POLITOLIŠKI FORUM – MOSTAR

Adresa: Matice hrvatske bb
Tel., fax, mail, web: 063/823-647, hspf09@gmail.com; www.hspf.info
Predsjednik: Goran Kutle, 063/107-575, goran_kutle@hotmail.com

Udruga okuplja kako studente politologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, tako i studente s ostalih odsjeka i fakulteta na Sveučilištu koji se zanimaju za politološke te političke teme.

9. UDRUGA STUDENATA SOCIJALNOG RADA – ZAMFIS MOSTAR

Adresa: Matice hrvatske bb
Tel., fax, mail, web: 063/334-632, ussr.zamfis@gmail.com
Predsjednik: Amanda Filipović, 063/424-207, filipocic.amanda@gmail.com

Udruga se skrbi za studentska prava i slobode, poboljšanje socijalnog položaja studenata, surađuju sa studentskim udrugama, asocijacijama i organizacijama kako struke socijalnog rada tako i drugih oblasti, organiziranjem humanitarnih i dobrotvornih akcija, razvijanjem volonterstva i poticanje mladih za volonterski rad…

10. UDRUŽENJE „AKTER“ BAČEVIĆI – MOSTAR

Adresa: Bačevići bb
Tel., fax, mail, web:
Predsjednik: Danilo Golo, 063/849-516, dannko8@gmail.com

Udruženje se zalaže za stvaranje uvjeta radi poboljšanja i unapređenja kvalitete života građana; sudjeluju u provođenju razvojnih projekata; zalažu se za unaprjeđenje uvjeta u oblasti nauke, kulture, sporta i sl.; pomažu povratnicima i pružaju potporu održivom povratku zaštite prirode i okoliša

11. ODRED IZVIĐAČA "STARI GRAD" MOSTAR,
OI "STARI GRAD" MOSTAR

Adresa: Gojka Vukovića bb
Tel., fax, mail, web: 061/258-394, oistarigrad@tel.net.ba, www.oistarigrad.com.ba
Predsjednik: Mirsad Husković

Druženjem, edukacijom, aktivnostima okupiti ljudi svih generacija bez obzira na dobnu, spolnu , nacionalnu, vjersku ili bilo koju drugu orijentaciju. Osnovni cilj je održavanje izviđačke kulture i tradicije u društvu te obrazovanje i odgoj mladih i djece u duhu izviđača.

12. SAVEZ IZVIĐAČA GRAD MOSTARA,
SIGMO

Adresa: Gojka Vukovića bb
Tel., fax, mail, web: oistarigrad@tel.net.ba, www.oistarigrad.com.ba
Predsjednik: Jakiša Stančić, 063/311-067

Savez izviđača Grad Mostara čini 5 Odreda izviđača sa područja grada Mostara i okuplja ljude sa područja grada Mostara svih generacija bez obzira na dobnu, spolnu , nacionalnu, vjersku ili bilo koju drugu orijentaciju. Osnovni cilj je održavanje izviđačke kulture i tradicije u društvu te obrazovanje i odgoj mladih i djece u duhu izviđača.

13. „OMLADINSKI KULTURNI CENTAR ABRAŠEVIĆ“ MOSTAR,
„OKC ABRAŠEVIĆ“ MOSTAR

Adresa: Alekse Šantića 25
Tel., fax, mail, web: 561-107, info@okcabrasevic.org, www.okcabrasevic.org,
www.abrasmedia.info
Predsjednik: Kristina Ćorić, 063/879-361, kristina_coric@yahoo.com

Organizuje i podržava razvoj lokalne i regionalne kulturne scene, osnaživanje mladih za učešće u društveno – političkim procesima, kreativni razvoj mladih, umjetnička produkcija i angažirani mediji.

14. UDRUŽENJE MLADIH PSIHOLOGA,
UMP
Adresa: Zalik15c
Tel., fax, mail, web: 062/017-920, 061/467-694, 061/984-865, umpsihologa@gmail.com
Predsjednica: Maida Rahimić

Podizanje svijesti građana o važnosti psihološkog zdravlja kroz psihološke metode savjetovanja, interaktivne radionice, treninge,..

15. STUDENSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Adresa: Matice Hrvatske bb
Tel., fax, mail, web: 311-947, studenski.zbor@sve-mo-ba, www.studentskizbor.ba
Predsjednik: Vedran Arapović, 063/241-068, vedran_arapovic@live.com

Provodi i usvaja studenskih programa na području obrazovanja, međunarodne saradnje, socijalno-ekonomske položaja, davanje mišljenja o prijedlozima propisa koji uređuju pitanja statusa studenata i dr.

16. DUŠTVENI OMLADINSKI CENTAR „BIJELO POLJE“ MOSTAR,
DOC Bijelo Polje Mostar

Adresa: Potoci bb
Tel., fax, mail, web: 574-715
Predsjednik: Elvedin Mujan, 061/719-259, edomujan@gmail.com

Organizacija kulturnih, sportskih, društvenih sadržaja za okupljanje mladih. Edukativne radionice za djecu i mladu koje doprinose borbi protiv ovisnostima.


17. VOLONTERI U GRADU MOSTARU,
VUGM

Adresa: Ulica VI bb
Tel., fax, mail, web: vugm@hotmail.com, www.vugm.weebly.com
Predsjednica: Ilmedina Salćin, 061/568-379, ilmedina_salcin@yahoo.com
Sekretar: Fatima Trbonja, 062/858-777, fatima_trbonja@hotmail.com

Koordiniranje razmjene volontera na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Organizacija radnih/studenskih međunarodnih kampova, edukacija volontera, informisanje građana o mogućnostima volontiranja u BiH i svijetu, saradnja s drugim lokalnim i međunarodnim organizacijama…

18. TEHNIČKI KLUB UNIVERZITETA DŽEMAL BIJEDIĆ – BEST, MOSTAR

Adresa: USRC Midhat Hijdur Hujka, Sjeverni logor bb
Tel., fax, mail, web: mostar@BEST.eu.org, www.bestmostar.org
Predsjednik: Almir Dodigović, 062/936-569, almir_dodigovic@BEST.eu.org

Zalaganje za stručno usavršavanje studenata na poljima tehničko-tehnološke nauke, zalaganje za dodatno obrazovanje među studenima, povećanje mobilnosti studenata, povećanje međunarodne saradnje i dr.

19. PREDSTAVNIŠTVI STARNE NEVLADINE ORGANIZACIJE „NOVI MOST INTERNATIONAL“ ENGLESKA SA SJEDIŠTEM U MOSTARU,
„NOVI MOST INTERNATIONAL“

Adresa: Bulevar Narodne Revolucije br. 23,
Tel., fax, mail, web: 580-607, novimost@bih.net.ba, www.novimost.org
Predsjednica: Indira Zovko,

Okupljanje djece i mladih iz svih nacionalnih skupina koji će pomoći njihovom kulturnom razvoju. Organizovanje kurseva engleskog jezika, informatike, drame, plesa, umjetnosti, muzike i sporta na taj način potaknuti mlade da se razviju u ovim kreativnim područjima.

Adresa omladinskog centra(ako postoji): -
Javne ustanove značajne za mlade: Prostorije VIJEĆa MLADIH GRADA MOSTARA, VMGM
tajma.tiro@hotmail.com, ivo.carapina@gmail.com

Adresa: fra Ambre Miletića br. 30
Tel., fax, mail, web: 312-332,063 964 603 vijece.mladih.mo@gmail.com; www.vmgm.org
Predsjednik: Ivo Čarapina 063 964 603

Kontakt vijeća mladih/omladinskog savjeta: 036 312-332, 063 964 603
Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • prostor za mlade
  • budžetska stavka za mlade
  • općinska/gradska služba za pitanja mladih
  • godišnji grantovi za projekte mladih
  • usavršavanje službenika/ce za mlade u posljednje dvije godine
  • povjerenstvo za mlade/komisija za mlade pri općinskom vijeću
  • vijeće mladih općine

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 13:46:48 ; Zadnja izmjena: 2018-09-19 13:38:09 ;