Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Ključ

Ključ

Ključ
Entitet: Federacija BIH
Kanton: -
Adresa: ul.Branilaca BiH br.78
Ukratko o lokalnoj zajednici s osvrtom na mlade: Općina Ključ ima usvojenu Strategiju razvoja omladinske politike za period 2012-2017 i u svom radu orjentisana je na interese mladih
Ukratko o lokalnoj upravi: Općina Ključ smještena je u sjeverozapadnom dijelu BiH, zauzima površinu 365 km2 i prema procjenama Zavoda za statitskiku ima 19399 stanovnika.
Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Zehra Čajić
Telefon: 661-100
Fax: 661-104
Email: cajiczehra@gmail.com
Internetska stranica općine/grada: www.opcina-kljuc.ba
Spisak omladinskih udruženja na prostoru općine: Omladinski centar"Kosmos"
Razvojni centar "Dekameron"
UM"Krasuljak"

Javne ustanove značajne za mlade: JU"Centar za kulturu i obrazovanje"
JU"Centar za socijanli rad"

Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • prostor za mlade
  • budžetska stavka za mlade
  • općinska/gradska služba za pitanja mladih
  • povjerenstvo za mlade/komisija za mlade pri općinskom vijeću
  • strategija prema mladima
  • vijeće mladih općine

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 13:36:31 ; Zadnja izmjena: 2018-03-19 07:32:31 ;