Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Ilijaš

Ilijaš

Ilijaš
Entitet: Federacija BIH
Kanton: Kanton Sarajevo
Adresa: 126.ilijaške brigade, 71380 Ilijaš
Ukratko o lokalnoj zajednici s osvrtom na mlade: Općina Ilijaš se nalazi u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine (BIH), sjeverozapadno od Sarajeva, u dolini rijeke Bosne, i uz magistralni put Sarajevo–Tuzla, a pripada Kantonu Sarajevo Federacije Bosne i Hercegovine. Općina se prostire na oko 309 km2 i graniči sa općinama: Visoko, Breza, Vareš, Olovo koje pripadaju Zeničko-dobojskom kantonu, općinama Sokolac i Istočni Stari Grad, koje pripadaju Republici Srpskoj i općinama Vogošća, Stari Grad, Novi Grad, Centar i Ilidža koje pripadaju Sarajevskom kantonu.
Nadmorska visina općine Ilijaš je od 500 do 1.200 metara, a odlikuje je ravničarsko-brežuljkasti i planinsko-brdski teren. Imajući u vidu geografske karakteristike, prostor koji zauzima općina moguće je podijeliti na dvije cjeline: donji Ilijaš ili uži urbani dio smješten u dolini rijeke Bosne i Misoče, s ravničarskim i brdsko-brežuljkastim terenima (oko 25% ukupne općinske teritorije) i gornji Ilijaš ili brdsko-planinska prostorna cjelina koju obilježavaju Crnoriječki, Čemerski i Gajevski plato, te doline rijeka Rače i Ljubine (oko 75% općinske teritorije).
Općina se nalazi na raskrsnici puteva koji je povezuju sa susjednim općinama, kao i sa svim dijelovima BiH. Dobra saobraćajna infrastruktura (12 km auto-puta Sarajevo–Zenica, 22 km magistralnog puta Sarajevo– Tuzla, 14 km regionalnog puta Sarajevo–Zenica i Sarajevo-Vareš, kao i željeznička pruga Bosanski Šamac–Sarajevo) omogućava brz transport roba i usluga u sve krajeve BiH.
Uz solidnu infrastrukturu, mogućnost za razvoj i dodatno zapošljavanje predstavljaju i značajni prirodni resursi kojima općina Ilijaš raspolaže, a koji su još uvijek ne iskorišteni. Veliki potencijal za razvoj velikog i malog biznisa su šumsko zemljište i šume koje obuhvataju 16.249 ha u državnom vlasništvu, a 2.605 ha su šume u privatnoj svojini. Šumsko područje omogućava preradu drveta i proizvodnju gotovih proizvoda od drveta. Značajni su lokaliteti s mineralnim sirovinama, uključujući nalazište mangana u Čevljanovićima, nalazište krečnjaka u Gajevima – Vrela i Rači, zatim, značajna nalazišta kamena eruptivca u Koritima, i kamena škriljca u Misoči, nalazišta kvarca u Podrolu i Čevljanovićima i nalazišta uglja.
Značajno po svojoj kvaliteti registrirano je i nalazište žive u Draževićima koje do sada nije eksploatisano.
Izvorišta termalne vode registrirana su na području Podlipnika, a na potezu Srednje– Čevljanovići registrovana su nalazišta mineralne vode.
Općina ima značajne resurse i u oblasti poljoprivredne proizvodnje, a izuzetni potencijali za razvoj stočarstva, ratarstva, te proizvodnju zdrave hrane i uzgoj ljekovitog bilja (Crnoriječka visoravan) nisu u dovoljnoj mjeri iskorišteni.
Postojanje industrijske zone sa odgovarajućom infrastrukturom u okviru kompleksa Željezare Ilijaš, industrijske zone Stari Ilijaš, kao i planovi za izgradnju nove industrijske zone Luka, omogućava prostorne i infrastrukturne uslove za daljni i ubrzani razvoj malog i srednjeg poduzetništva.
Od prirodnih ljepota, potrebno je istači zaštićeni pejzaž "Bijambare" koji omogućava razvoj turističkih i rekreacionih potencijala.
Općina Ilijaš, po teritorijalnom principu organizirana je u 14 mjesnih zajednica koje sačinjava 85 naseljenih mjesta. Prema popisu stanovništva iz 1991.godine, općina je imala 25.184 stanovnika. Površina općine je smanjena uspostavom međuentitetske linije razgraničenja, a za vrijeme i nakon rata došlo je do značajnih demografskih promjena, pa je ukupni broj stanovnika općine smanjen za oko 34% u odnosu na posljednji popis stanovništva.
Trenutno, u općini Ilijaš ima oko 5.170 domaćinstava, dok ih je 1991. godine bilo 7.327.
Prema procjenama Jedinstvenog organa uprave Ilijaš, a na osnovu dobivenih podataka od predsjednika Savjeta mjesnih zajednica, trenutno na općini Ilijaš živi 23.218 stanovnika.

Bosni i Hercegovini, pa tako i našoj općini, potrebni su obrazovani i kvalificirani mladi ljudi koji će postati odgovornim građanima/kama i preuzeti na sebe odgovornost za privredni rast i unaprjeđenje životne sredine u kojoj žive.
Uzimajući u obzir činjenicu da od resursa koji se nude mladim ljudima zavisi budućnost naše zajednice, Općina Ilijaš želi stvoriti sredinu koja će omogućiti kvalitetan život ove populacije, ali i uticati da se mladi ljudi aktivno uključe u rješavanje svih društvenih problema. Potrebno je omogućiti mladim ljudima da predstave svoje kreativne ideje i podržati one koje doprinose unaprjeđenju života na ovim prostorima.
U tom pravcu u Budžetu Općine Ilijaš za 2013.godinu formirana je potpuno nova budžetska linija: subvencije-poslovne ideje i subvencije-start up biznis namjenjen mladima.
Pored postojeće četiri osnovne škole (tri kao javne ustanove i jedna kao privatna ustanova), te područnog odjeljenja muzičke škole u narednom periodu (septembar 2013.godine) potrebno je završiti i projekat izgradnje škole u Starom Ilijašu. Na području općine Ilijaš djeluju dvije srednje škole i to Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović"Ilijaš i Perzijsko-Bosanski koledž s internatom kao privatna ustanova.
Objekti sportske infrastrukture: sportska dvorana, gradski nogometni stadion i nogometni stadion u Ljubnićima, pet školskih vanjskih igrališta, pet školskih sala za tjelesni odgoj, otvorene sportske plohe u Kamenici, Ljubini, Srednjem, Malešićima, D.Luci, Misoči, Lješevu, planinarski dom na Bijambarama, Krivajevićima i Ozrenu omogućavaju mladim ljudima da zdravo i kvalitetno provode svoje slobodno vrijeme.

Ukratko o lokalnoj upravi: S obzirom da općinska uprava uređuje i rukovodi značajnim dijelom javnog života u interesu građana, ona mora biti u stanju odgovoriti svakodnevnim zahtjevima građana i osigurati konstantno poboljšanje kvalitete
života lokalne zajednice. Stoga je općinska uprava dužna osigurati visok nivo participacije građana u
upravljanju javnim poslovima, obezbijediti jednak pristup zapošljavajnu u okviru javnog sektora, osigurati
efektivne i efikasne usluge, kao i pristupačne i transparentne mehanizme odgovornosti.
Načelnik rukovodi općinskom administracijom i direktno je odgovoran za sprovedbu općinskih politika i
izvršavanje općinskih propisa, kao i obavljanje poslova koje na Općinu prenesu kantonalna i federalna
vlast.10
Na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave i općinskih službi
Općine Ilijaš,11 općinska javna administracija je organizirana u sedam službi za upravu: Služba za opću
upravu i lokalnu samoupravu, Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i raseljena lica,
Služba za privredu, finansije i investicije, Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove,
Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar, Služba za društvene djelatnosti i Služba civilne
zaštite kao i dvije posebne službe Stručna služba općinskog vijeća i općinskog načelnika i Služba za
zajedničke poslove.
Općinska uprava Ilijaša zapošljava 65 osoba, od čega su: 1 Načelnik (izborno lice), 27 državni službenici i
38 namještenici. Od 30 zaposlenih žena u općinskoj upravi njih 45obnašaju rukovodeću funkciju kao
pomoćnice načelnika. Kvalifikaciona struktura zaposlenih po službama u odnosu na postojeći plan
sistematizacije nije u potpunosti zadovoljavajuća, naročito kad se radi o radnim mjestima koja zahtijevaju
visoku stručnu spremu.12
Kroz različite oblike edukacije,13 čine se napori kako bi se unaprijedila znanja i vještine, te povećale
efikasnost i efektivnost zaposlenih u općinskom organu javne uprave.
Pomoću Projekta upravne odgovornosti (GAP), kroz građevinsko-tehnička i kadrovska unaprijeđenja
usmjerena na zadovoljavanje uslova politike kvaliteta Općine, uspostavljen je Centar za pružanje usluga
građanima, a izvršeno je i proširenje i opremanje šalter sale. Komunikacija s građanima ostvaruje se i kroz
rad Službe za opću upravu i lokalnu samoupravu i njenog odsijeka za lokalnu samoupravu.
Organi mjesnih zajednica su: zbor građana, savjet i mirovno vijeće. Na osnovu odluka OV Ilijaš na
izborima od 10.04.2010. godine izabrani su aktuelni Savjeti MZ.
MZ se finansiraju jednim dijelom iz općinskog budžeta, dok se ostatak sredstava, uglavnom namijenjenih
za kapitalna ulaganja, izdvaja iz budžeta Kantona Sarajevo.
Finansiranje kapitalnih projekata po MZ-a se vrši bez jasno definiranih kriterija, a građani ponekad i sami
participiraju u finansiranju pojedinih projekata.

Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Sanja Zagorac-Jozić
Telefon: 580-690
Fax: 580-690
Email: drustvenedjelatnosti@ilijas.ba
Termin konsultacija: svaki radni dan od 8,00-16,00
Internetska stranica općine/grada: www.ilijas.ba
Spisak omladinskih udruženja na prostoru općine: Jedinstvena organizacija mladih"Veto"
Javne ustanove značajne za mlade: Općina Ilijaš
JU"KULTURNO-SPORTSKI CENTAR" I RADIO ILIJAŠ

Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • budžetska stavka za mlade
  • općinska/gradska služba za pitanja mladih
  • godišnji grantovi za projekte mladih
  • usavršavanje službenika/ce za mlade u posljednje dvije godine
  • povjerenstvo za mlade/komisija za mlade pri općinskom vijeću
  • strategija prema mladima

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 13:28:22 ; Zadnja izmjena: 2013-06-14 08:30:55 ;