Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Goražde

Goražde

Goražde
Entitet: Federacija BIH
Kanton: Bosansko-podrinjski kanton
Adresa: Maršala Tita br. 2
Ukratko o lokalnoj zajednici s osvrtom na mlade: S obzirom na značaj mladih u svakoj zajednici, kao i na činjenicu da je briga o mladima opći interes društva, potrebno je da se u proces razvoja omladinske politike uključi cjelokupna društvena zajednica. Uvažavajući okolnosti u kojima se nalaze mladi ljudi u BiH, i sve potencijalne faktore koji utiču na njihov život, budućnost i njihove perspektive, Općina Goražde je preduzela konkretne aktivnosti na stvaranju uslova za ispoljavanje njihovih sposobnosti, ambicija, htjenja i angažmana.

Na polju mladih i omladinske politike na nivou Općine Goražde uspostavljeni su sljedeći mehanizmi:

1.U okviru općinske uprave u Službi za društvene dlelatnosti , opću upravu i zajedničke poslove uspostavljeno je mjesto stručnog saradnika za pitanja mladih i NVO(2007.godine).

2.Općinsko vijeće Goražde je formiralo Komisiju za pitanja mladih kao stalno radno tijelo.

3.Transfer za mlade putem kojeg se daje podrška omladinskim organizacijama i pojedincima koji konkretno rade na uključivanju zajednice u rješavanju problema mladih kroz različite programe posvećene mladima.

4.Strategija razvoja omladinske politike Općine Goražde 2010-2015.

5.21. mart - Dan mladih Općine Goražde.

6.Stipendiranje mladih

7.Centar za mlade Ilovača (otvoren 10. decembra 2010. godine u koordinaciji sa Gruppo Volontariato Civile (GVC) i fondacijom Jedan svijet - platforma za jugoistočnu Evropu. U Centru ima biblioteka, internet klub i sala za igraonicu.

8.Internet centar Berič

9.Projekat Učenik – Načelnik

10.Formirano Vijeće mladih Općine Goražde i čini ga 9 omladinskih udruženja.

Na području općine Goražde djeluje veliki broj udruženja, organizacija i institucija koje pružaju potporu radu i djelovanju mladih i koji mogu biti značajni faktori u stvaranju i realiziranju omladinske politike na području općine Goražde za čiji razvoj su stvorene dobre pretpostavke.

Ukratko o lokalnoj upravi: Općina Goražde se nalazi u jugoistočnom dijelu Bosne i Hercegovine u Bosansko-podrinjskom kantonu čije je administrativno, političko, ekonomsko i kulturno središte grad Goražde koji zauzima površinu od 8 km2.
Javna uprava ima značajnu ulogu u svakodnevnom životu građana, te utiče na kvalitet života i
ostvarivanje velikog broja temeljnih prava.
U skladu s Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji organa uprave Općine Goražde koji je donesen 2011. godine,općinska administracija se sastoji od Kabineta načelnika Općine i 6 općinskih službi (Služba za poslove finansija, trezora i privrede; Služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i raseljena lica;
Služba za poslove boračko-invalidske i socijalne zaštite; Služba za društvene djelatnosti, opću upravu i zajedničke poslove; Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina; Služba za civilne zaštite i mjesne zajednice).
Općina Goražde se, u duhu reforme javne uprave i unaprijeđenja usluga koje pruža građanima, uspješno uključila u različite projekte sa domaćim i međunarodnim partnerima.
Od 2004. godine je uključena u Projekat upravne odgovornosti (GAP), u sklopu kojeg je provedeno više projekata iz oblasti jačanja kapaciteta tehničkih i kadrovskih, takođe i u oblasti kapitalnih investicija.
Općina je učestvovala i u UNDP-ovim projektima „Sutra Plod“u okviru kojeg se ulagalo u rekonstrukciju stambenog fonda, Općinskom razvojnom programu zasnovanom na poštivanju ljudskih prava.Pored toga, s Međunarodnim fondom za poljoprivredni razvoj (IFAD20) i Fondacijom za održivi razvoj, Općina radi na projektima razvoja poljoprivrede, te obnove i izgradnje infrastrukture.
Općina Goražde je takođe uvela ISO 9001-2008 standard, kojim se regulišu općinske procedure (upravnipostupak, budžet, uredsko poslovanje,
i sl.).
Proaktivnost zasnovana na praćenju potreba građana zahtijeva potpuno drugačiju informacijsku osnovicu za procjenjivanje uspješnosti i upravljanje razvojem općine. S tim u vezi, lokalna uprava kontinuirano
inicira promjene u administrativnim procedurama korištenjem digitalne tehnologije, a sve u cilju unapređenja dostupnosti svojih usluga.
Na oficijalnoj Internet prezentaciji Općine Goražde www.gorazde.ba je moguće pronaći sve bitne dokumente o radu općinskog organa uprave, o aktuelnim dešavanjima od značaja za građane i privredu,te sadržaje koje je moguće download-ovati.
Putem e-mail adresa:
opcinago@bih.net.ba,infopult@gorazde.ba moguće je ostvariti kontakt sa općinskim načelnikom i Službama unutar jedinstvenog organa uprave.

Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Azra Valjevčić
Telefon: 241-450
Fax: 221-796
Email: azra.mirvic@live.com
Termin konsultacija: svaki radni dan od 8,00-16,00
Internetska stranica općine/grada: opcinago@bih.net.ba
Spisak omladinskih udruženja na prostoru općine: 1.UDRUŽENJE MLADIH „ GRAD“ GRAĐANSKA AFIRMACIJA DRUŠTVA
UL. Omera Vrane br. 46
062/542-806
Jasmin Čavčić
2.OMLADINSKOVOLONTERSKO UDRUŽENJE „STELLA MAGICA“
UL. Rifeta Čutune br. 30
061/297-948
stellamagica.bih@gmail.com
3.UDRUŽENJE MLADIH ''MOST'' Mravinjac
062/089-775
Samira Muratović
4. UDRUŽENJE KULTURNE I DUHOVNE BAŠTINE HANAN 061/601-997 038/822-313
Belma Salihić
5.UDRUŽENJE MLADIH ILOVAČA Ilovača
062/089-888
vildana.muslic@oneworldsee.org
Vildana Muslić
6.UDRUŽENJE MLADIH ''VIR'' Vitkovići
061/328-405
um.vir@hotmail.com
Nedim Kunovac
7. OMLADINSKO VOLONTERSKO UDRUŽENJE
„POTOMCI PRVE DRINSKE“ SADBA
061/613-974
armin_h08@hotmail.com
Armin Halilović
8.UDRUŽENJE ZA RURALNI RAZVOJ I PODRŠKU MLADIM
LJUDIMA „KRUG“
038/825-220
061/360-799
Sinan Subašić
Nedim Pjano
9.KULTURNO UDRUŽENJE MLADIH BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
UL. DUB br 8. GORAŽDE
063/731-452
kum.bpk@gmail.com
Arman Bešlija

Adresa omladinskog centra(ako postoji): %
Javne ustanove značajne za mlade: 1.OPĆINA GORAŽDE Ul. Maršala Tita br. 2
73000 Goražde
Tel.:+387(0)38/221002
Fax.:+387(0)38/221332
infopult@gorazde.ba
038/241-450
opcinago@bih.net.ba
2.JU DOM ZDRAVLJA Ul. Zdravstvenih radnika bb
Tel:038/ 221-072
Direktorica prim.dr. Sabina Gušo
3.JU CENTAR ZA KULTURU Ul. Zaima Imamovića br
73 000 Goražde
Tel: 038/ 221-344, 221-867
Direktor Hamdo Sijerčić
www.centarzakulturu.com.ba
4.POLICIJSKA UPRAVA Zaima Imamovića 5.
038 221 125
5.CENTAR ZA SOCIJALNI RAD Kantonalni centar za socijalni rad
Zaima Imamovića bb
038/228-584
038/22334
6.JU SPKC MIRSAD HURIĆ Ul. Mali trg bb
73 000 Goražde
Tel:038 / 223-413
Direktor Memsur Ćurović
7.JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
Ulica Maršala Tita broj 13,
73000 Goražde
Tel/Fax: 038/221-546
e-mail: szzbpk@szzbpk.ba

Kontakt vijeća mladih/omladinskog savjeta: Armin Terović 061/297-948
Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • prostor za mlade
  • budžetska stavka za mlade
  • općinska/gradska služba za pitanja mladih
  • godišnji grantovi za projekte mladih
  • usavršavanje službenika/ce za mlade u posljednje dvije godine
  • povjerenstvo za mlade/komisija za mlade pri općinskom vijeću
  • strategija prema mladima
  • vijeće mladih općine

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 13:26:08 ; Zadnja izmjena: 2014-01-30 02:40:17 ;