Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Zavidovići

Zavidovići

Zavidovići
Entitet: Federacija BIH
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Adresa: Safveta-bega Bašagića bb
Ukratko o lokalnoj zajednici s osvrtom na mlade: OPĆINA ZAVIDOVIĆI

Općina Zavidovići nalazi se u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine sa ukupnom površinom od oko 560 km2. Teritorijalno i administrativno je sastavni dio Zeničko-dobojskog kantona i pripada Ekonomskoj Regiji Centralna Bosna. Graniči sa općinama Žepče, Maglaj, Banovići, Olovo i Kakanj.
Grad Zavidovići je administrativno sjedište općine. Grad leži na tri rijeke, Bosna, Krivaja i Gostović, što mu daje niz komparativnih prednosti. Nastanak grada vezan je za dolazak austro-ugarske vlasti u Bosnu i Hercegovinu i prodor stranog kapitala u eksploataciju šume i preradu drveta, koncem XIX stoljeća.
Na području općine, prema popisu iz 1991. godine živjelo je 57000 stanovnika, a prema podacima iz popisa 2013. godine općina broji oko 42700 stanovnika. Djeca i mladi čine gotovo 50% populacije.
U Zavidovićima se školuje oko 3700 djece u osnovnim školama i oko 1700 u srednjim školama, a oko 600 studenata iz Zavidovića školuje se na fakultetima u BiH i regiji.
Od 122 evidentiranih nevladinih organizacija, njih 44 imaju programe aktivnosti zasnovane na angažovanju djece i mladih u slobodnom vremenu u oblastima: kulture i kulturnog stvaralaštva, sporta i fizičke kulture, naučno-istraživačkog rada, edukacije mladih, radio-amaterizma, brige o mladima i mladim majkama, borbe protiv bolesti ovisnosti, informisanja, ekologije i položaja nacjonalnih manjina.
Problem nezaposlenosti posebno opterećuje mlade. Od preko 7000 nezaposlenih registrovanih koncem 2013. godine, populacija u dobi od 15-35 godina čini preko 4000 nezaposlenih.
Područje Zavidovića ima povoljne uslove za razvoj lovnog, ribolovnog, izletničkog i drugih vrsta turizma, te planinarenja i svih vrsta sportova u prirodi jer posjeduje brojna atraktivna izletišta i područja privlačna ljubiteljima prirode.
Zanimljive turističke destinacije su spomenik prirode Tajan, poznata izletišta Kamenica i Maoča, doline rijeka Krivaje i Gostovića te neobična nalazišta kamenih kugli u mjestu Grab-Duboki potok.
Općinu Zavidovići sačinjava 21 mjesna zajednica.
Dan općine Zavidovići je 15. septembar.
Općina Zavidovići ima uspostavljen odnos prijateljstva i suradnje sa općinom Roncadelle iz Republike Italije, gradom Wiltz iz Velikog vojvodstva Luksemburga, gradom Bozuyuk iz Republike Turske i općinom Kakanj iz Bosne i Hercegovine.

Ukratko o lokalnoj upravi: ANGAŽOVANJE LOKALNE VLASTI U PROVOĐENJU POLTIKE ZA MLADE

Lokalne vlasti općine Zavidovići, Općinsko vijeće, Općinski načelnik i nadležne službe uprave, u skladu sa principima Evropske povelje o učešću mladih u životu na općinskom i regionalnom nivou, su u periodu od 2004. do 2013. godine poduzimale korake kojima su stvarani uvjeti za davanje podrške omladinskoj politici, radu udruženja građana u omladinskom sektoru i inače ostvarivanju prava djece i mladih u općini Zavidovići.

Općinsko vijeće Zavidovići formiralo je 2004.godine Komisiju za pitanja mladih, koja je funkcionisala samostalno do 2008. godine, kada je uključena u sastav Komisije za društvene djelatnosti, ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova.

Novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog Općinskog organa uprave i posebnih službi Općine Zavidovići iz 2005. godine locirano je pitanje omladinskog sektora kroz Službu za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu.

Budžet općine Zavidovići za 2006. godinu uveden je novi transfer – Transfer za podršku omladinskoj politici.

Općinsko vijeće je 2006. i 2007.godine, na osnovu informacija pripremljenih od strane nadležne Službe razmatralo problematiku položaja mladih i rada omladinskog nevladinog sektora.

U toku 2007.godine UG CeKER je realizovalo projekat otvaranja Info-tačke za mlade u saradnji sa Općinom Zavidovići i Omladinskom informativnom agencijom BiH, za koju je renovirana i opremljena prostorija u Domu kulture.

Potreba neposrednije saradnje lokalne vlasti sa udruženjima građana-nevladinim sektorom u cilju davanja podrške omladinskoj politici potvrđena je kroz potpisivanje Sporazuma između Općinskog vijeća, Općinskog načenika i nevladinih/neprofitabilnih organizacija općine Zavidovići, 2007. godine.

U navedenom periodu u općinskom budžetu su se povečavala sredstva na postojećim transferima a formirani su i novi transferi namjenjeni poboljšavanju standarda učenika i studenata: stipendiranje studenata, takmičenje učenika osnovnih i srednjih škola u znanju, za posebno nadarene studente, za učenike generacije, za srednje škole (obezbjeđivanje grijanja), za inkluzivno obrazovanje, prevoz socijalno ugroženih učenika srednjih škola, za nabavku knjiga u Javnoj biblioteci.
2.

Po osnovu obezbjeđivanja sredstava u različitim segmentima života i angažovanja mladih: učenički i studentski standard, kultura, fizička kultura i sport, podrška nevladinom sektoru, podrška omladinskoj politici, zaštita djece sa posebnim potrebama, uređivanje i izgradnja zabavno-sportskih objekata, izgradnja i adaptacija školskih objekata, u općinskom budžetu u periodu 2011. – 2013. godina planiran je iznos od cca 450.000,00 – 480.000,00 KM.

Općina Zavidovići od 2008. godine ima program finansiranja angažovanja volontera u cilju obezbjeđivanja sticanja jednogodišnje prakse za VSS kadrove.

Općinsko vijeće je u 2010. godini donijelo Odluku o pristupanju izradi Strategije omladinske politike na području općine Zavidovići 2011.-2015. godina i u svoj Program rada za 2011. godinu uvrstilo usvajanje ove Strategije sa ciljem obezbjeđivanja organizovanijeg i planskog pristupa rješavanju pitanja iz oblasti omladinske politike.

Općinsko vijeće Zavidovići je na svojoj 35. sjednici održanoj 28.06.2011.godine, usvojilo Strategiju omladinske politike na području općine Zavidovići 2011.-2015. godina. Osnova za sagledavanje problematike mladih i izradu Straregije bili su, prije svega odredbe Statuta općine Zavidovići u kojima je utvrđeno da Općina u okviru samopravnog djelokruga „osigurava lokalne potrebe stanovništva u oblasti brige o djeci i mladima, obrazovanja i vaspitanja, informisanja, rada i zapošljavanja, socijalne i zdravstvene zaštite, kulture, fizičke kulture i sporta“. Širi okvir za Strategiju čine Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, Evropska povelja o učešću mladih u životu na općinskom i regionalnom nivou, Zakon o mladima Federacije BiH koji je usvojen 2010. godine, kao i Strategija omladinske politike na nivou ZE-DO kantona.

Općinsko vijeće Zavidovići je u decembru 2013. godine razmatralo i usvojilo Informaciju o realizaciji Strategije omladinske politike na području općine Zavidovići 2011.-2015.godina, za period 2011.-2013. godina i utvrdilo obavezu da se problematika realizacije Strategije razmatra najmanje jednom godišnje na ovom nivou.

Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Muamer Hrvić
Telefon: 032-878-314
Email: opzdici.@bih.net.ba
Termin konsultacija: od 08,oo do 15,oo sati
Internetska stranica općine/grada: www.zavidovici.ba
Spisak omladinskih udruženja na prostoru općine: Omladinski sektor
1. Centar za majke „Plamen“
Predsjednik: Džankić Senada, mobilni: 061-989-493,
Adresa: Naselje “Gaj” niz B, e-mail: cmplamen@hotmail.com
2. UG „Sadnice Mira-Peace Trees“
Predsjednik: Ščekić Milan, mobilni: 062-160-137, telefon/fax: 032-863-466
Adresa:Zlatnih ljiljana 31, e-mail: sadnicem@bih.net.ba, www sadnicemira.org
3. Centar za kulturu, edukaciju i kreativni razvoj – „CeKER“
Predsjednik: Ahmić Aida, mobilni 062-330-456
Adresa: Ul. Maršala Tita-Dom kulture, e-mail: ceker2011@hotmail.com
4. UG Radio-klub „Zavidovići“
Predsjednik: Alimanović Aljo, mobilni: 061-618-680
Adresa: Ul. P.Bandta br 19, e-mail: e74cmn@yahoo.com, www radioklubzavidovici.info
5. UG Rokeri- „Rockers“
Predsjednik: Hreščak Milorad, mobilni: 062-540-084
Adresa: Ul. P.Bandta 19.
6. UG “CASPER-BE”
Predsjednik: Taletović Ines, mobilni: 062-278-628
Adresa: Ul: “Matije Gubca” bb

Adresa omladinskog centra(ako postoji): Dom kulture zavidovići-sjedište UG "CeKER"
Javne ustanove značajne za mlade: JU "Centar za kulturu"
JU "Javna biblioteka"

Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • prostor za mlade
  • budžetska stavka za mlade
  • godišnji grantovi za projekte mladih
  • strategija prema mladima

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 14:10:16 ; Zadnja izmjena: 2018-03-07 06:31:39 ;