Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Bihać

Bihać

Bihać
Entitet: Federacija BIH
Kanton: Unsko-sanski kanton
Adresa: Bosanska 4
Ukratko o lokalnoj zajednici s osvrtom na mlade: Centar USK-a, univerzitetski grad sa oko 61.000 stanovnika. Situacija je slična kao i u ostalim lokalnim zajednicama (nezaposlenost, siromaštvo, niska proizvodnja, problemi u obrazovanja, socijalnoj zaštiti..) Od 2006 god, postoji stručni savjetnik za rad sa mladima, a sada je to stručni savjetnik za socijalnu politiku i mlade. Strategija za mlade je usvojena 2010 godine, nema Vijeća mladih, nema mnogo omladinskih organizacija.
Ukratko o lokalnoj upravi: Organ uprave ima 6 službi, niz odsjeka i veliki broj zaposlenih različitih profila. Posljednjih godina su stvoreni adekvatni uslovi za rad stručnog kadra. Uprava je savremeno orijentirana, usmjerena na građane i njihove potrebe, uključena u niz projekata sa međunarodnim organizacijama i drugim, kojima se nastoji odgovoriti na specifične potrebe stanovništva.
Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Dušanka Tatlić
Telefon: 037229632
Fax: 037220220
Email: dusankat15@hotmail.com
Termin konsultacija: svaki dan od 13 h do 15 30 h
Internetska stranica općine/grada: www.bihac.org
Spisak omladinskih udruženja na prostoru općine: Demokratski centar "Nove nade"
Udruženje "Novi put"
Udruženje "Kodokan"
Udruženje ABC
Kajak kanu klub Una Bihać

Adresa omladinskog centra(ako postoji): ne postoji
Javne ustanove značajne za mlade: osnovne, srednje škole i fakulteti,
institucije kulture i sporta,
zdravstvene ustanove na području općine, udruženja i organizacije, Crveni križ,
(Dom zdravlja Bihać, Kulturni centar, galerije, Javna ustanova za sport, odmor i rekreaciju, JU Centar za socijalni rad, Socijalno pedagoška životna zajednica, Zavod za javno zdravstvo, ...)

Kontakt vijeća mladih/omladinskog savjeta: nije formirano
Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • budžetska stavka za mlade
  • povjerenstvo za mlade/komisija za mlade pri općinskom vijeću
  • strategija prema mladima

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 13:02:37 ; Zadnja izmjena: 2013-11-19 02:02:06 ;