Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Sarajevo-Novo Sarajevo

Sarajevo-Novo Sarajevo

Sarajevo-Novo Sarajevo
Entitet: Federacija BIH
Kanton: Kanton Sarajevo
Adresa: Zmaja od Bosne 55
Ukratko o lokalnoj zajednici s osvrtom na mlade: Općina Novo Sarajevo jedna je od devet općina Sarajevskog kantona i jedna od četiri općine grada
Sarajeva. Teritorija općine Novo Sarajevo zauzima centralni dio Sarajevskog polja. Graniči sa
općinama Centar Sarajevo, Novi Grad Sarajevo i Vogošća, te sa Republikom Srpskom.
Općina Novo Sarajevo je kulturni, obrazovni, administrativni i poslovni dio grada Sarajeva. Prostire
se na površini od 9,9 km2. Na području općine Novo Sarajevo, pored javnih i državnih, nalazi se
veliki broj malih i srednjih privrednih preduzeća. Ukupan broj stanovnika u 18 mjesnih zajednica
iznosi preko 80.000 stanovnika (kao gradska općina prisutne stalne migracije zvanični podatak
nemamo jer nije bilo popisa stanovništva od 1991.godine), a broj mladih starosne dobi od 15 do 18
godina je 5.980, od 19-60 godina 43.152 stanovnika (raspoloživi podaci dobiveni iz svih mjesnih
zajednica sa područja Općine Novo Sarajevo).
Vizija strategije: Bosni i Hercegovini, pa tako i našoj općini trebaju obrazovani i kvalificirani mladi
ljudi koji će postati odgovornim građanima/kama i preuzeti na sebe odgovornost za unapređenje
životne sredine u kojoj žive. Općina Novo Sarajevo želi omogućiti mladim ljudima da predstave
svoje kreativne ideje i podržati one koji doprinose unapređenju života na ovim prostorima.
Kada je riječ o školstvu, u općini Novo Sarajevo egzistiraju svi oblici sistema obrazovanja i odgoja
omladine - od predškolskih ustanova, osnovnog i srednjeg nivoa, do fakulteta kao oblika visokog
obrazovanja i odgoja mladih ljudi naše, pa i šire društvene zajednice. Na području općine Novo
Sarajevo egzistira pet predškolskih ustanova jedanaest osnovnih i sedam srednjih škola.
Također, na području naše općine egzistira i osam fakulteta Univerziteta u Sarajevu. To su:
Fakultet kriminalističkih nauka, Fakultet saobraćaja i komunikacija, Mašinski fakultet, Poljoprivredni
fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Šumarski fakultet, Veterinarski i Elektrotehnički fakultet.
Značajni infrastrukturni i društveni sadržaji općine Novo Sarajevo su: moderni saobraćajni
terminali, željeznička i autobusna stanica, Univerzitetski centar, ustanove predškolskog, osnovnog i
srednjeg obrazovanja, poslovni objekti, hoteli, objekti društvene infrastrukture i sportski tereni te
započeta izgradnja multifunkcionalne sportske dvorane koja će ponuditi raznovrsne sportske
sadžaje i omogućiti mladima da upražnjavaju svoje slobodno vrijeme kako rekreativno tako
angažamanom kroz sportska uduženja i klubove.

Ukratko o lokalnoj upravi: Načelnik Općine Novo Sarajevo je gdin Nedžad Koldžo.Jedinstveni općinski organ broji 13 Službi i to: Općinski načelnik i Kabinet Općinskog načelnika, Općinsko Vijeće i stručna služba općinskog vijeća Novo Sarajevo, Službe za oblast privrede i finansija,Služba za oblast prostornog uređenja i urbanizma, Služba za stambene i komunalne poslove,poslove obnove,razvoja i zaštite okoliša, Služba za poslove opće uprave i mjesne zajednice, Služba za oblast boračke-invalidske zaštite,Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina, Služba za rad,socijalna pitanja, zdravstvo,izbjeglice i raseljena lica, Služba za društvene djelatnosti, Služba za inspekcijske poslove, Služba Civilne zaštite i Služba zajedničkih poslova
Općinsko Vijeće čine predsjedavajući, zamjenik predsjedavajućeg te 31 vijećnik sa pravom odlučivanja.Općina ostvaruje određene elemente propisane Zakonom o mladima. Prema sistematizaciji
jedinstvenog općinskog organa u Općini poslove rada sa mladima i saradnjom sa omladinskim
nevladinim organizacijama obavlja jedan državni službenik i jedan namještenik u okviru Službe za
društvene djelatnosti.
Poslovi navedenih radnih mjesta podrazumijevaju uspostavljanje redovne komunikacije i saradnje
sa omladinskim organizacijama, vijećima učenika, neformalnim grupama mladih ljudi i uspješnih
pojedinaca, te drugim vladinim i nevladinim strukturama koje se bave pitanjima mladih, zatim
stručne pomoći pri realizaciji raznih projekata koje provode udruženja samostalno ili u partnerstvu
sa Općinom.Dokument Strategija prema mladima usvojen je 29.03.2012. godine.

Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Lejla Musić
Telefon: 033492386
Fax: 033492341
Email: music.lejla@novosarajevo.ba
Termin konsultacija: svaki radni dan od 8 do 16 sati
Internetska stranica općine/grada: www.novosarajevo.ba
Spisak omladinskih udruženja na prostoru općine: Uduženje Vijeće mladih Općine Novo Sarajevo
Udruženje Demokratski omladinski pokret
Udruženje za kulturu Novo Sarajevo
Udruženje Mreža mladih
Udruženje Narkone
Općinska organizacija Crvenog križa/krsta Novo Sarajevo
Udruženje Obrazovanje gradi BiH
Udruženje Bezdan-Sprofondo

Adresa omladinskog centra(ako postoji): Kemala Kapetanovića 17, Sarajevo
Javne ustanove značajne za mlade: JU Međunarodni Centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo
JU Zavod za zapošljavanje Kantona Sarajevo-Biro Novo Sarajevo
JU Centar za socijalni rad Novo Sarajevo
JU Dom zdravlja "Omer Maslić"

Kontakt vijeća mladih/omladinskog savjeta: vijece.mladih.ns@gmail.com
Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • prostor za mlade
  • budžetska stavka za mlade
  • općinska/gradska služba za pitanja mladih
  • godišnji grantovi za projekte mladih
  • usavršavanje službenika/ce za mlade u posljednje dvije godine
  • povjerenstvo za mlade/komisija za mlade pri općinskom vijeću
  • strategija prema mladima
  • vijeće mladih općine

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 13:58:37 ; Zadnja izmjena: 2013-05-28 07:45:00 ;