Početna      O nama      Kontakt  


Početna Svi upisi Sanski Most

Sanski Most

Sanski Most
Entitet: Federacija BIH
Kanton: Unsko-sanski kanton
Adresa: Banjalučka br.3.
Ukratko o lokalnoj upravi: Općina Sanski Most odnosno Jedinstveni općinski organ uprave općine Sanski Most u svom sastavu ima organizacionu jedinicu-SLužba za opće upravu i društvene djelatnosti,koja je organizovana u dva Odsjeka te jedan od njih: Odsjek za društvene djelatnosti i MZ, ima sistematizovano radno mjesto Stručni saradnik za obrazovanje, kulturu, sport i mlade, koji se bavi svim poslovima koji se odnosi na mlade u skladu sa Zakonom o mladima F BiH. Navedeno radno mjesto je putem ADS FBiH popunjeno 2013. godine. U tom periodu su napravljeni značajni pomaci i rezultati na poslovima koji se tiću mladih, od donošenja Pravilnika, objavljivanja Javnog poziva, iniciranja Strategije za mlade, kao i drugih aktivnosti, koje su u skladu sa Zakonom, na čemu je općina Sanski Most opredijeljena da radi.
Ime i prezime osobe zadužene za pitanja mladih: Karat Haris
Telefon: 037685408
Fax: 037686010
Email: obrazovanje@sanskimost.gov.ba
Termin konsultacija: od 08 do 14 sati
Internetska stranica općine/grada: www.sanskimost.gov.ba
Spisak omladinskih udruženja na prostoru općine: Spisak će naknadno biti objavljen, nakon završetka procedura objave Javnog poziva i upisa u Registar omladinskih udruženja koji vodi Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, općine Sanski Most.
Adresa omladinskog centra(ako postoji): Dom mladih, ul. Banjalučka bb.
Javne ustanove značajne za mlade: JU "KULT-MEDIA" Sanski Most
Kontakt vijeća mladih/omladinskog savjeta: Jasmin Talić /Mensur Seferović
Postojeći mehanizmi politike prema mladima:
  • prostor za mlade
  • budžetska stavka za mlade
  • općinska/gradska služba za pitanja mladih
  • povjerenstvo za mlade/komisija za mlade pri općinskom vijeću
  • vijeće mladih općine

Relevantni dokumenti:


Dodano: 2013-05-01 13:56:40 ; Zadnja izmjena: 2014-01-15 07:48:08 ;